HOF Eventsupport & AV KVK 59087528

 

1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1. Onder “HOF” wordt verstaan: De technische en praktische begeleiding (uitvoering) van evenementen. Het zich verhuren als uitvoerend technicus. Audio-visueel adviesbureau, alsmede het geven van trainingen. en is de handelsnaam van HOF op datum van depot van deze voorwaarden, gevestigd te Haren, en zijn rechtsopvolgers. Onder ‘afnemer’: de wederpartij bij alle met HOF gesloten overeenkomsten en bij alle offertes.

1.2. Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding en elke overeenkomst tussen HOF en de afnemer, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3. Als enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig mocht zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht en geldt voor de ongeldige bepaling dat deze wordt geacht te zijn vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

 

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1. Alle offertes van HOF zijn geheel vrijblijvend. Zij zijn geldig voor ten hoogste veertien dagen na dagtekening.

2.2. Een offerte geldt alleen als aanvaard, als dit schriftelijk ondertekend is gebeurd door de afnemer en ter kennis is gekomen van HOF.

2.3. Als aan een opdracht geen offerte is voorafgegaan, dan komt een overeenkomst eerst tot stand doordat
HOF de door haar verstuurde opdrachtbevestiging binnen acht dagen na dagtekening voor akkoordgetekend retour heeft ontvangen, dan wel doordat binnen die acht dagen tot uitvoering van de order is overgegaan.

2.4. De orderbevestiging door HOF wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.5. HOF heeft het recht – als de overeenkomst niet tot stand komt – alle door hem gemaakte kosten in verband met het verstrekte verzoek tot uitwerking van een concept met daarbij behorende offerte en prijsopgave met deugdelijke specificatie van kosten in rekening te brengen aan degene die om een offerte of prijsopgave heeft verzocht.

2.6. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend als HOF deze schriftelijk heeft bevestigd en afnemer daartegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

 

3. Adreswijziging

3.1. De afnemer en degene die een offerte of prijsopgave heeft gevraagd, is verplicht een adreswijziging direct schriftelijk aan HOF door te geven. Bij gebreke daarvan zijn alle schade en kosten, die hiervan het gevolg zijn, voor rekening van de afnemer.

 

4. Prijzen

4.1. Indien HOF met de afnemer een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is HOF niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4.2. De prijzen van HOF luiden in EURO, exclusief BTW.

 

5. Betalingscondities

5.1. Betalingen dienen plaats te vinden conform de betalingstermijn vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk
anders vermeld of tenzij sprake is van verhuur van één enkele zaak met een waarde van maximaal EURO 250,-. In dat geval is betaling contant vooraf gebruikelijk.

5.2. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of verrekening op een door HOF aangewezen bankrekening.

5.3. Als afnemer niet binnen de termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, dan heeft HOF zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, en onverminderd zijn verdere rechten, recht op betaling door afnemer van een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend, verschuldigd over het nog openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele betaling, en op buitengerechtelijke incassokosten welke door de gerechtsdeurwaarder in rekening worden gebracht.

5.4. HOF heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. HOF kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. HOF kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

6. Overmacht en opschorting

6.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen, al dan niet gedeeltelijk, en die niet aan HOF zijn toe te rekenen. Hieronder zullen zijn begrepen: stroomuitval, stakingen in eigen of toeleveringsbedrijven, zodanige weersomstandigheden dat uitvoering van de overeenkomst niet in redelijkheid kan worden gevergd, zodanige bouwkundige of andere voorzieningen dat uitvoering van de overeenkomst niet in redelijkheid kan worden gevergd, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waar HOF van afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand- en stormschade, overstromingen en algemene omstandigheden van zodanige aard dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

6.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van HOF opgeschort.

6.3. Als HOF bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is HOF gerechtigd het al geleverde, c.q. het leverbare deel, afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. HOF is ook gerechtigd de overeenkomst in geval van overmacht geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

6.4. HOF is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst HOF ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen, indien de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van HOF kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Indien HOF tot opschorting overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

7. Reclames

7.1. Klachten worden alleen door HOF in behandeling genomen als zij binnen tien dagen na levering schriftelijk zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Dit geldt ook ten aanzien van facturen. Na het verstrijken van de termijn is ieder recht op reclame vervallen.

7.2. Indien en voor zover de reclame door HOF gegrond wordt bevonden, zal hij, met uitsluiting van iedere verdere aansprakelijkheid, slechts gehouden zijn tot opnieuw leveren van de diensten of zaken.

 

8. Limitering aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. Indien HOF aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2. HOF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HOF is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3. Indien HOF aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HOF beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4. De aansprakelijkheid van HOF is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.5. HOF is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

8.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HOF aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HOF toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. HOF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HOF of zijn leidinggevende ondergeschikten.

8.8. Elke aansprakelijkheid van HOF, van welke aard dan ook, vervalt:
a. bij onjuiste toepassing, montage of bediening van de door HOF aan de afnemer ter beschikking gestelde zaak;
b. als de afnemer de door of vanwege HOF gegeven voorschriften niet of niet juist opvolgt.

8.9. De afnemer vrijwaart HOF voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan HOF toerekenbaar is. Indien HOF uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden HOF zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HOF, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HOF en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door HOF geleverde zaken blijven, tot het moment van volledige betaling, eigendom van HOF. Hieronder zijn tevens begrepen de toekomstige vorderingen, met inbegrip van rente en kosten.

9.2 HOF behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. HOF heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

 

10. Garanties

10.1. Bij verkoop en verhuur van zaken geldt geen andere garantie dan de door de fabrikant afgegeven garanties.

10.2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de afnemer en/of door derden, wanneer, zonder schriftelijke toestemming van HOF, de afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar HOF geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals, doch niet uitsluitend, blikseminslag, extreme regenval of temperaturen) etcetera.

 

11. Verbod van onderhuur

11.1. Het is de afnemer niet toegestaan door hem van HOF gehuurde zaken aan derden te verhuren, dan wel anderszins in gebruik te geven, zonder schriftelijke toestemming van HOF.

 

12. Verplichtingen huurder

12.1 HOF is gerechtigd de huurder om legitimatie te verzoeken. Een overeenkomst tot verhuur zal door HOF pas worden aangegaan nadat aan dit verzoek is voldaan. HOF is gerechtigd bij verhuur een door haar gewenste borg- of garantiestelling te vorderen.

12.2. Ingeval van schade of enig gebrek aan het gehuurde zal afnemer HOF onmiddellijk en op de snelst mogelijke wijze schriftelijk dienen in te lichten.

12.3. HOF is te allen tijde gerechtigd de door hem aan afnemer verhuurde zaken te inspecteren en de daartoe noodzakelijke ruimte te betreden.

12.4. Door afnemer van HOF gehuurde zaken dienen uiterlijk aan het eind van de huurperiode aan HOF te worden geretourneerd. Mocht dit niet gebeuren, dan is voor het vervolg een vergoeding overeenkomstig de huurprijs verschuldigd, te vermeerderen met een opslag van 50%.

 

13. Verzekering

13.1. HOF heeft geen Beeld- en Geluidsapparatuurverzekering afgesloten.

13.2. HOF is niet aansprakelijk voor schade aan de verhuurde apparatuur of gevolgschade. De huurder van de verhuurde apparatuur wordt hiervoor volledig aansprakelijk gesteld.

 

14. Annulering

14.1. Afnemer is gerechtigd tot annulering tot één week voor het begin van de overeengekomen uitvoering van de overeenkomst. Als twee weken of korter voor het begin van de uitvoering van de overeenkomst wordt geannuleerd, is HOF gerechtigd 50% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen, met uitzondering van annulering binnen 72 uur voor het begin van de uitvoering van de overeenkomst. Dan is HOF gerechtigd 100 % van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen.

14.2. Annulering door de afnemer dient schriftelijk plaats te vinden.

14.3. Als de zaken niet worden opgehaald door de afnemer vóór 17.00 uur van de dag die volgens de overeenkomst als afnamedag geldt, dan is HOF gerechtigd tot directe annulering.

 

15. Directe opeisbaarheid

15.1. Als afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een deel van zijn vermogen wordt gelegd, afnemer komt te overlijden of onder curatele of bewind wordt gesteld, enige uit kracht van de wet of contractuele condities, deze algemene voorwaarden inbegrepen, op hem rustende verplichting jegens HOF niet, of niet geheel, nakomt een factuur of een deel daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn niet voldoet, overgaat tot staking van zijn bedrijf, of een deel daarvan, waaronder begrepen de inbreng van het bedrijf in een op te richten of al bestaande vennootschap, wordt de afnemer geacht van rechtswege in gebreke te zijn en zal de schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.

15.2. In de hiervoor genoemde gevallen is HOF gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd de hem overigens toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en/of schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan afnemer;
b. enig door afnemer verschuldigd bedrag terstond zonder ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, en
c. alvorens verder te presteren eerst vanwege afnemer zekerheid te verkrijgen voor tijdige nakoming van diens betalingsverplichting.

 

16. Geschillen

16.1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op alle offertes, onderhandelingen en overeenkomsten, inclusief de uitvoering daarvan.

16.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen eerst in onderling overleg, zo nodig met behulp van een mediator worden opgelost. Als onderling overleg al dan niet met inschakeling van een mediator niet tot een oplossing leidt, zal het geschil moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.

 

17. Installatie, onderhoud en herstel van apparatuur

In aanvulling op hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald geldt voorts het volgende met betrekking tot installatie, onderhoud en herstel van apparatuur:

17.1. De inhoud van de door HOF te leveren installatiewerkzaamheden, onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd.

17.2. De werkzaamheden zullen worden verricht tijdens de bij HOF geldende werkdagen en –uren.

17.3. HOF behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van HOF, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van HOF met zich meebrengen.

17.4. HOF draagt zorg voor het actueel houden van haar expertise omtrent de apparatuur.

17.5. Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van HOF noodzakelijk is om de storing te herstellen of voorkomen. De vervangen onderdelen worden cq. blijven eigendom van HOF.

 

18. Onderhoudsvoorwaarden

18.1. Opdrachtgever zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, HOF daarvan in kennis stellen.

18.2. Opdrachtgever is gehouden het personeel van HOF, of een door haar aangewezen derde toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden aan HOF ter beschikking te stellen.

18.3. Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat HOF deze onder zich heeft voor onderhoud- of herstelwerkzaamheden.

18.4. Reparaties of vermeerdering van onderhoudstijd, door elke buiten de apparatuur gelegen oorzaak, waaronder door ondeskundig gebruik van (personeel van) Opdrachtgever, of derden, of door het niet in acht nemen van de gebruiksvoorwaarden van de apparatuur, komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

19. Vindplaats en wijziging voorwaarden

19.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met HOF.

19.2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.